ARTIKEL 1 ‐ DEFINITIES

In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder:

 1. Hoveniersbedrijf Westers: R.Westers , handelend onder de naam Hoveniersbedrijf Westers, ingeschreven onder KvK-nummer KvK 01147190
 2. Klant: Iedere natuurlijke- of rechtspersoon die aan Hoveniersbedrijf Westers opdracht geeft tot het uitvoeren van werkzaamheden en/of het leveren van materialen.
 3. Werkzaamheden:
 4. – Het uitvoeren van werkzaamheden voor de klant ten behoeve van onder meer de
 5. aanleg, herinrichting of onderhoud van tuinen en overige groene ruimtes;
 6. – Het maken van onder meer ontwerpen, collages, schetsen ten behoeve van de
 7. uitvoering van de werkzaamheden;
 8. – Het geven van advies;
 9. – Het leveren van benodigde materialen;
 10. Materialen:
 11. – Levende materialen: producten en artikelen die verzorging en onderhoud nodig hebben om in leven te blijven, te groeien en/of om tot ontwikkeling te komen;
 12. – Dode materialen: Alle overige producten en artikelen welke binnen het vakgebied van Hoveniersbedrijf Westers vallen.

ARTIKEL 2 ‐ TOEPASSELIJKHEID

 1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen en/of op alle overeenkomsten tussen Hoveniersbedrijf Westers  en de klant, voor zover van deze voorwaarden niet uitdrukkelijk door partijen is afgeweken.
 2. In geval van nietigheid van een of meer bepalingen van de overeenkomst en/of deze algemene voorwaarden, blijven de overige bepalingen van kracht.

ARTIKEL 3 ‐ DE OFFERTE/HET AANBOD

 1. Hoveniersbedrijf Westers brengt de offerte schriftelijk uit.
 2. De offerte is voorzien van een offertedatum en is geldig gedurende 14 dagen na de offertedatum, tenzij uit de offerte anders blijkt.
 3. Overige aanbiedingen zijn eveneens 14 dagen geldig, tenzij uit de aanbieding anders blijkt.
 4. Na wijzigingen in de offerte zal een nieuwe offerte worden uitgebracht.

ARTIKEL 4 – DE OVEREENKOMST

 1. De overeenkomst komt tot stand door aanvaarding van het aanbod door de klant. Deze aanvaarding geschiedt bij voorkeur schriftelijk.
 2. Wijzigingen in de overeenkomst worden, wanneer daaruit een hogere prijs zou volgen, als meerwerk beschouwd en voor zover daaruit een lagere prijs zou volgen, als minderwerk.
 3. Meer‐ en minderwerk wordt schriftelijk en/of mondeling overeengekomen en wederzijds geaccordeerd.
 4. Kennelijke fouten of vergissingen in flyers, folders, publicaties, afbeeldingen, tekeningen, ontwerpen, offertes en andere vermelde gegevens binden Hoveniersbedrijf Westers niet.
 5. Hoveniersbedrijf Westers behoudt zich, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen, de intellectuele eigendom voor van alle verstrekte ontwerpen, afbeeldingen, tekeningen, schetsen, adviezen etc.
 6. Het is de klant verboden materialen van Hoveniersbedrijf Westers waarop intellectuele eigendomsrechten berusten op
 7. enigerlei wijze te verveelvoudigen, openbaar te maken, te exploiteren of ten toon te stellen zonder toestemming van Hoveniersbedrijf Westers
 8. Hoveniersbedrijf Westers is verplicht om zich voor de aanvang van eventuele
 9. graafwerkzaamheden te informeren omtrent de aanwezigheid van bekabeling, leidingen en andere aan het oog onttrokken ondergrondse werken en constructies. De klant is verplicht alle bij hem bekende informatie daaromtrent aan Hoveniersbedrijf Westers te verstrekken.

ARTIKEL 5 – UITVOERING IN GEDEELTES/FASEN

 1. Hoveniersbedrijf Westers is gerechtigd de overeenkomst in verschillende gedeeltes en/of fasen uit te (laten) voeren en periodiek te factureren en/of het aldus uitgevoerde gedeelte of de aldus uitgevoerde fase afzonderlijk te factureren.
 2. Indien een periodieke factuur dan wel een factuur over een eerder gedeelte of fase zoals hiervoor in lid 1 bedoeld niet tijdig of niet tijdig geheel wordt voldaan, dan heeft Hoveniersbedrijf Westers het recht de uitvoering van (een) volgende gedeelte(n) en/of fase(s) op te schorten dan wel de overeenkomst te ontbinden.

 

ARTIKEL 6 – UITVOERING DOOR DERDEN

Hoveniersbedrijf Westers is te allen tijde gerechtigd de uitvoering van de overeenkomst geheel of gedeeltelijk uit te besteden aan derden.

ARTIKEL 7 – GEBREKEN

Hoveniersbedrijf Westers staat niet in voor gebreken die na de oplevering van de werkzaamheden of aflevering van materialen zijn ontstaan als gevolg van ondeskundig of onzorgvuldig gebruik, of die het gevolg zijn van veranderingen die de klant of derden aan het geleverde hebben aangebracht. Evenmin staat Hoveniersbedrijf Westers in voor de eventueel ontstane schade als gevolg van deze gebreken.

 

ARTIKEL 8 – OPZEGGING/ANNULERING

Indien de klant de overeenkomst opzegt of (geheel of gedeeltelijk) annuleert, dan kunnen de werkzaamheden die werden uitgevoerd en de daarvoor bestelde of gereedgemaakte materialen, alsmede de eventuele voorbereiding- en verwerkingskosten en de voor de uitvoering van de overeenkomst bestede en gereserveerde arbeidstijd, integraal aan de klant in rekening worden gebracht.

 

ARTIKEL 9 – DE BETALING

 1. Facturen dienen te zijn betaald binnen 7 dagen na factuurdatum, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen.
 2. Bij koop van materialen heeft Hoveniersbedrijf Westers de mogelijkheid de klant tot vooruitbetaling van ten hoogste 50 procent van de overeengekomen prijs uit de offerte te verplichten.

ARTIKEL 10 – NIET-TIJDIGE BETALING

Indien de betaling niet tijdig is ontvangen en de klant in verzuim is, kan Hoveniersbedrijf Westers de wettelijke rente berekenen. Daarnaast kan Hoveniersbedrijf Westers incassokosten in rekening brengen. Deze incassokosten bedragen 15% van de hoofdsom, met een minimum van € 100.-, tenzij de wet anders bepaalt. Ook kan de klant gehouden zijn de kosten van een eventuele gerechtelijke procedure te vergoeden.

 

ARTIKEL 11 – AANSPRAKELIJKHEID

 1. Indien Hoveniersbedrijf Westers aansprakelijk mocht zijn, dan is deze aansprakelijkheid beperkt tot het geen in deze bepaling is geregeld.
 2. Hoveniersbedrijf Westers is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, ontstaan doordat Hoveniersbedrijf Westers is uitgegaan van door of namens de klant verstrekte onjuiste en/of onvolledige gegevens.
 3. Indien Hoveniersbedrijf Westers aansprakelijk mocht zijn voor enigerlei schade en de schade gedekt wordt door de bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering van Hoveniersbedrijf Westers dan is de aansprakelijkheid beperkt tot maximaal éénmaal het factuurbedrag, althans tot dat gedeelte van de factuur waarop de aansprakelijkheid van Hoveniersbedrijf Westers betrekking heeft, dit met een maximum van het verzekerde bedrag. Indien de schade niet gedekt
 4. wordt door de bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering of indien de verzekeraar niet uitkeert, is Hoveniersbedrijf Westers slechts gehouden de schade te vergoeden tot maximaal het factuurbedrag, althans dat gedeelte waarop de aansprakelijkheid betrekking heeft.
 5. Hoveniersbedrijf Westers is uitsluitend aansprakelijk voor directe schade.
 6. Onder directe schade wordt uitsluitend verstaan:
 7. – de redelijke kosten ter vaststelling van de oorzaak en de omvang van de schade, voorzover de
 8. vaststelling betrekking heeft op schade in de zin van deze voorwaarden;
 9. – de eventuele redelijke kosten gemaakt om de gebrekkige prestatie van Hoveniersbedrijf Westers aan de overeenkomst te laten beantwoorden, voor zoveel deze aan Hoveniersbedrijf Westers toegerekend kunnen worden;
 10. – redelijke kosten gemaakt ter voorkoming of beperking van schade, voor zover de klant aantoont dat deze kosten hebben geleid tot beperking van directe schade als bedoeld in deze voorwaarden.
 11. Hoveniersbedrijf Westers is niet aansprakelijk voor indirecte schade, daaronder begrepen
 12. gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen, schade door bedrijfsstagnatie en imagoschade.
 13. Hoveniersbedrijf Westers is niet aansprakelijk voor de tekortkoming van derden, die door Hoveniersbedrijf Westers in het kader van de uitvoering van de overeenkomst zijn ingeschakeld, noch voor enigerlei omstandigheden buiten de wil en toedoen van Hoveniersbedrijf Westers waardoor de uitvoering wordt belemmerd, vertraagd of anderszins wordt gestoord.
 14. De in dit artikel opgenomen beperkingen van de aansprakelijkheid gelden niet indien de schade te wijten is aan opzet of grove schuld van Hoveniersbedrijf Westers of zijn leidinggevende ondergeschikten.

 

ARTIKEL 12 ‐ OVERMACHT

Indien de overeenkomst door overmacht niet of slechts ten dele kan worden uitgevoerd, dan is Hoveniersbedrijf Westers daar niet voor aansprakelijk. Hoveniersbedrijf Westers zoekt zo snel mogelijk naar een passende oplossing om alsnog de overeenkomst na te komen.

 

ARTIKEL 13 ‐ MILIEUASPECTEN BIJ DE UITVOERING VAN WERKZAAMHEDEN

Hoveniersbedrijf Westers zal zorg dragen voor een milieu hygiënisch verantwoorde verwijdering van de afval‐ en/of reststoffen die bij de uitvoering van zijn werkzaamheden vrijkomen. De kosten die hieruit voortvloeien, komen voor rekening van de klant.

 

ARTIKEL 14 – EIGENDOMSVOORBEHOUD

Alle geleverde zaken blijven eigendom van Hoveniersbedrijf Westers, zolang deze niet, dan wel niet geheel zijn betaald.

 

ARTIKEL 15 – KLACHTEN/ GARANTIE

 1. Klachten over de uitgevoerde werkzaamheden of geleverde materialen dienen zo snel mogelijk na constatering schriftelijk of mondeling worden aangegeven.
 2. Hoveniersbedrijf Westers neemt de klacht zo snel mogelijk in behandeling en zoekt naar een passende oplossing voor de klacht.
 3. De door Hoveniersbedrijf Westers te leveren zaken voldoen aan de gebruikelijke eisen en normen die daaraan op het moment van levering redelijkerwijs gesteld kunnen worden en waarvoor zij bij normaal gebruik in Nederland zijn bestemd. De in dit artikel genoemde garantie is van toepassing op zaken die bestemd zijn voor het gebruik binnen Nederland. Bij gebruik buiten Nederland dient de Wederpartij zelf te verifiëren of het gebruik daarvan geschikt is voor het gebruik aldaar en of deze voldoen aan de voorwaarden die daaraan gesteld worden. Gebruiker kan in dat geval andere garantie- en overige voorwaarden stellen ter zake van de te leveren zaken of uit te voeren werkzaamheden.
 4. De in lid 1 van dit artikel genoemde garantie geldt voor een periode van 1 (een) jaar na levering, tenzij uit de aard van het geleverde anders voortvloeit of partijen anders zijn overeengekomen. Indien de door Gebruiker verstrekte garantie een zaak betreft die door een derde werd geproduceerd, dan is de garantie beperkt tot die, die door de producent van de zaak ervoor wordt verstrekt, tenzij anders wordt vermeld. Na ALGEMENE VOORWAARDEN VOOR DIENSTVERLENING verloop van de garantietermijn zullen alle kosten voor herstel of vervanging, inclusief administratie-, verzend- en voorrijkosten, aan de Wederpartij in rekening gebracht worden.
 5. Iedere vorm van garantie komt te vervallen indien een gebrek is ontstaan als gevolg van of voortvloeit uit onoordeelkundig of oneigenlijk gebruik daarvan of gebruik na de houdbaarheidsdatum, onjuiste opslag of onderhoud daaraan door de Wederpartij en / of door derden wanneer, zonder schriftelijke toestemming van Hoveniersbedrijf Westers, de Wederpartij of derden aan de zaak wijzigingen hebben aangebracht dan wel hebben getracht aan te brengen, daaraan andere zaken werden bevestigd die daaraan niet bevestigd dienen te worden of indien deze werden ver- of bewerkt op een andere dan de voorgeschreven wijze. De Wederpartij komt evenmin aanspraak op garantie toe indien het gebrek is ontstaan door of het gevolg is van omstandigheden waar Hoveniersbedrijf Westers geen invloed op kan uitoefenen, daaronder begrepen weersomstandigheden (zoals bijvoorbeeld doch niet uitsluitend, extreme regenval of temperaturen) et cetera.
 6. De Wederpartij is gehouden het geleverde te (doen) onderzoeken, onmiddellijk op het moment dat de zaken hem ter beschikking worden gesteld respectievelijk de desbetreffende werkzaamheden zijn uitgevoerd. Daarbij behoort de Wederpartij te onderzoeken of kwaliteit en/of kwantiteit van het geleverde overeenstemt met hetgeen is overeengekomen en voldoet aan de eisen die partijen dienaangaande zijn overeengekomen. Eventuele gebreken dienen binnen 1 maand na ontdekking schriftelijk aan Hoveniersbedrijf Westers te worden gemeld. De melding dient een zo gedetailleerd mogelijke omschrijving van het gebrek te bevatten, zodat Hoveniersbedrijf Westers in staat is adequaat te reageren. De Wederpartij dient Hoveniersbedrijf Westers in de gelegenheid te stellen een klacht te (doen) onderzoeken.
 7. Indien de Wederpartij tijdig reclameert, schort dit zijn betalingsverplichting niet op. De Wederpartij blijft in dat geval ook gehouden tot afname en betaling van de overigens bestelde zaken, tenzij daaraan geen zelfstandige waarde toekomt. 6. Indien van een gebrek later melding wordt gemaakt, dan komt de Wederpartij geen recht meer toe op herstel, vervanging of schadeloosstelling, tenzij uit de aard van de zaak of de overige omstandigheden van het geval een langere termijn voortvloeit.
 8. Indien vaststaat dat een zaak gebrekkig is en dienaangaande tijdig is gereclameerd, dan zal Hoveniersbedrijf Westers de gebrekkige zaak binnen redelijke termijn na retourontvangst daarvan dan wel, indien retournering redelijkerwijze niet mogelijk is, schriftelijke kennisgeving ter zake van het gebrek door de Wederpartij, ter keuze van Hoveniersbedrijf Westers, vervangen of zorgdragen voor herstel daarvan dan wel vervangende vergoeding daarvoor aan de Wederpartij voldoen. In geval van vervanging is de Wederpartij gehouden om de vervangen zaak aan Hoveniersbedrijf Westers te retourneren en de eigendom daarover aan Hoveniersbedrijf Westerst te verschaffen, tenzij dit anders word aangegeven door Hoveniersbedrijf Westers
 9. Indien komt vast te staan dat een klacht ongegrond is, dan komen de kosten daardoor ontstaan, daaronder begrepen de onderzoekskosten, aan de zijde van Hoveniersbedrijf Westers daardoor gevallen, integraal voor rekening van de Wederpartij.